OPZ

Co je to dětská skupina?

Dětská skupina SLUNÍČKA

Dětská skupina SLUNÍČKA, s kapacitou 12 dětí, je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“.

Dětská skupina SLUNÍČKA je určena přednostně pro děti pracujících rodičů, kteří mají ve své péči děti od 1 roku věku do 3 let. DS je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Nachází se ve městech Ústí n. L, Chlumec, Teplice, Litoměřice a Lovosice, jejíž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z Vyhlášky 281/2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a Zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Nabízíme dětem nejen „hlídání“, ale prostřednictvím odborných pracovníků:

 • kvalitní péči o děti s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům,
 • výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností, sociálních, kulturních a hygienických návyků dítěte, formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení,
 • děti učíme koordinaci pohybů a smyslů posilující mozkovou souhru, jehož výsledkem je zlepšování paměti, pozornosti, fyzické obratnosti, grafomotoriky a zároveň poskytuje dětem i příjemnou zábavu,
 • zaměřujeme se na podporu talentu a tvořivosti,
 • DS zajistí celodenní pitný režim, stravu zajišťují rodiče dítěte (dítě se stravuje jídlem, na které je zvyklé z domova).
 • pro děti jsou též zajištěna lehátka pro odpolední odpočinek

Naše provozní doba je každý pracovní den

 • pondělí až pátek od 7.30 – 15.30 hodin

Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, případně z důvodu jiné nepředvídatelné a havarijní situace.

Přijetí dítěte do Dětské skupiny SLUNÍČKA:

 • do dětské skupiny jsou přijímány děti od 1 roku do 3 let,
 • děti jsou do dětské skupiny přijímány na dobu jednoho roku, zpravidla na dobu roku školního, tedy od září do konce srpna následujícího roku,
 • rodič dítěte, který chce využívat služby péče o dítě v dětské skupině, podává „Přihlášku do Dětské skupiny SLUNÍČKA“ 
 • přílohou „Přihlášky v Dětské skupině SLUNÍČKA“ je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a pravidelném očkování dítěte (doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů), dále potvrzení jednoho z rodičů o zaměstnání nebo studiu či registraci z ÚP.
 • v případě, že bude žádostí více než dvanáct a nelze uspokojit všechny žadatele, budou žádosti a jejich výběr posouzen výběrovou komisí MC a DS Sluníčka,
 • v případě potřeby a volné kapacity je možno přijmout dítě do dětské skupiny i mimo řádný termín v průběhu roku.